Round 1 on 2017/06/17 at 15:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 1 UNITED STATES 1½ — 2½ UKRAINE 10
2 2 INDIA 2 — 2 GEORGIA 9
3 3 POLAND 3½ — ½ AZERBAIJAN 8
4 4 EGYPT 0 — 4 VIETNAM 7
5 5 RUSSIA 3 — 1 CHINA 6
Round 2 on 2017/06/18 at 15:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 10 UKRAINE 2-2 CHINA 6
2 7 VIETNAM 1-3 RUSSIA 5
3 8 AZERBAIJAN 4-0 EGYPT 4
4 9 GEORGIA 2-2 POLAND 3
5 1 UNITED STATES 1.5-2.5 INDIA 2
Round 3 on 2017/06/19 at 15:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 2 INDIA 1.5-2.5 UKRAINE 10
2 3 POLAND 2-2 UNITED STATES 1
3 4 EGYPT 0-4 GEORGIA 9
4 5 RUSSIA 2-2 AZERBAIJAN 8
5 6 CHINA 2.5-1.5 VIETNAM 7
Round 4 on 2017/06/20 at 15:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 10 UKRAINE 3-1 VIETNAM 7
2 8 AZERBAIJAN 2-2 CHINA 6
3 9 GEORGIA 1.5-2.5 RUSSIA 5
4 1 UNITED STATES 3.5-0.5 EGYPT 4
5 2 INDIA 2.5-1.5 POLAND 3
Round 5 on 2017/06/21 at 15:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 3 POLAND 2-2 UKRAINE 10
2 4 EGYPT 1-3 INDIA 2
3 5 RUSSIA 2-2 UNITED STATES 1
4 6 CHINA 3.5-0.5 GEORGIA 9
5 7 VIETNAM 2.5-1.5 AZERBAIJAN 8
Round 6 on 2017/06/23 at 15:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 10 UKRAINE 2.5-1.5 AZERBAIJAN 8
2 9 GEORGIA 3-1 VIETNAM 7
3 1 UNITED STATES 1-3 CHINA 6
4 2 INDIA 1-3 RUSSIA 5
5 3 POLAND 3.5-0.5 EGYPT 4
Round 7 on 2017/06/24 at 15:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 4 EGYPT 1.5-2.5 UKRAINE 10
2 5 RUSSIA 3.5-0.5 POLAND 3
3 6 CHINA 2-2 INDIA 2
4 7 VIETNAM 2-2 UNITED STATES 1
5 8 AZERBAIJAN 1-3 GEORGIA 9
Round 8 on 2017/06/25 at 15:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 10 UKRAINE 1.5-2.5 GEORGIA 9
2 1 UNITED STATES 2-2 AZERBAIJAN 8
3 2 INDIA 2.5-1.5 VIETNAM 7
4 3 POLAND 1-3 CHINA 6
5 4 EGYPT 0.5-3.5 RUSSIA 5
Round 9 on 2017/06/26 at 13:00
No. SNo. Team Res. Team SNo.
1 5 RUSSIA 3-1 UKRAINE 10
2 6 CHINA 3-1 EGYPT 4
3 7 VIETNAM 1.5-2.5 POLAND 3
4 8 AZERBAIJAN 1-3 INDIA 2
5 9 GEORGIA 3-1 UNITED STATES 1
Share: